sobota, 19 marca 2011

Legalna służba w Legii Cudzoziemskiej

 "Służba w obcym wojsku jest zabroniona przez polskie prawo istnieje jednak możliwość uzyskania pozwolenia, więc może lepiej od tego zacząć."

Aby móc legalnie służyć w Legii Cudzoziemskiej musisz mieć zgodę władz państwa na służbę w obcej formacji wojskowej. Taką zgodę można dostać po wypełnieniu takiego wniosku:
WZÓR WNIOSKU

Do tego musisz dołączyć zaświadczenia:
a) o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
b) naczelnika urzędu skarbowego o braku zaległości podatkowych,
c) właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego o braku zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne,
d) z Krajowego Rejestru Sądowego o niefigurowaniu w rejestrze dłużników niewypłacalnych;

Na odpowiedź czeka się zwykle od 3 do 6 tygodni.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz